หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผลิตนวัตกรเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผลิตนวัตกรเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย

ปิดรับสมัคร

14 กันยายน 2564 - 24 กันยายน 2564

วันที่จัดงาน

30 กันยายน 2564

รายละเอียดโครงการ

          จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ในขณะที่ หากวิเคราะห์จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยนับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ต้องนำเข้าวัสดุ น้ำยา อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์จากต่างประเทศเข้ามาใช้งานด้วยมูลค่านับแสนล้านบาทในแต่ละปี   ซึ่งประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากหลายปัจจัย ตั้งแต่การที่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ ยังไม่มีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับวัฏจักรการผลิตเครื่องมือแพทย์ (Medical Product Life Cycle) ตั้งแต่ การพัฒนาแนวคิดที่ตรงตามความต้องการของตลาด การออกแบบและพัฒนา กระบวนการผลิตและการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย และการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น จึงนับเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่รองรับอนาคตและสนองตอบต่อการพัฒนาคนให้มีทักษะขั้นสูงในลักษณะนวัตกรเครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญของประเทศในการส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ของไทยออกมาใช้งานในประเทศไทยเพื่อลดการนำเข้า และสามารถส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ เพื่อนำพาประเทศไปสู่การมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

          เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ (Reskill/Upskill) และขีดความสามารถของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมแนวใหม่แห่งอนาคตที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย

**โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูกำหนดการ และลงทะเบียนได้ที่
https://muhr.mahidol.ac.th/Registration/project/detail_p.php?p=4EcYNVNxAjW