การปรับเปลี่ยนมาตราการการใช้พื้นที่ออกกำลังกายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอปรับเปลี่ยนข้อปฏิบัติในการเข้าออกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

ข้อ 3.4 ในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่มหาวิทยาลัย

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ลงวันที่ 12 ก.พ. 64 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของจังหวัดนครปฐม 

 

โดยอนุญาตให้นักศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอกที่เป็นสมาชิกของ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเดินเข้าพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเข้ามาใช้บริหารอาคารและสนามกีฬา

ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลได้

 

**ยกเว้น นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอกที่เดินทางมาจากจังหวัด สมุทรสาคร 

ในกรณีบุคคลภายนอก ให้แสดงตนด้วยบัตรสมาชิกของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

และปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่คัดกรองของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง