โครงการส่งเสริมการวิจัยการจัดสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการส่งเสริมการวิจัยการจัดสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยมหิดล

งานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา 

ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการฯ

ได้ที่ ้http://bit.ly/2OeU7lv

 

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มีนาคม 2564

 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารของงานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา ได้ที่
https://op.mahidol.ac.th/ea/mux/