งานอวยพรบัณฑิตศึกษา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2565

งานอวยพรบัณฑิตศึกษา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2565

งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานอวยพรบัณฑิตศึกษา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2565 ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการกล่าวอวยพรแก่บัณฑิต  

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี