คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ภาควิชารังสีวิทยา ในโอกาสได้รับ “ประกาศนียบัตร” รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน