โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม Endnote 20 Bibliographic Management Tools"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม Endnote 20 Bibliographic Management Tools"
วันที่ 21 ธ.ค. และวันที่ 22 ธ.ค. 2564 เวลา 09.00 น.-16.00 น. Virtual Training ผ่านระบบ Zoom

 

หลักสูตร Endnote Bibliographic Management Tools การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รู้จักการใช้งานโปรแกรม Endnote 20 เพื่อสนับสนุนการทำงาน และการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม สำหรับการทำผลงานทางวิชาการ, การทำวิทยานิพนธ์,
การทำผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานโปรแกรม Endnote 20 ได้อย่างถูกต้อง
 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

เป็นคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ Internet เบื้องต้นได้

มีความสนใจในการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote 20

สามารถเข้าร่วมอบรมได้เต็มเวลาตลอดหลักสูตร

ผู้สนใจเข้ารับการอบรมลงทะเบียนได้ที่ "ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมอบรม" ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

 • รุ่นที่ 1 : อบรมในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

 • รุ่นที่ 2 : อบรมในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

  จัดอบรมในรูปแบบ Virtual Training ผ่านระบบ Zoom
   

  กุลภัทร นุกิจรังสรรค์
  โทรศัพท์. 0 2849 6029
  E-mail : kulpat.nuk@mahidol.ac.th

  หรือ

  คุณจุไรรัตน์ สมพงษ์
  โทรศัพท์. 0 2849 6038
  E-mail : churairat.som@mahidol.ac.th