You are here

รายการพบหมอรามาฯ สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล เข้ารับประทานรางวัล “สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น เสนอข่าวด้านเอดส์ ทั้งการรณรงค์ ป้องกัน การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับครอบครัว ชุมชน สังคม และให้ข้อมูลข่าวสารด้านเอดส์อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง”