โครงการทุน Academic Mobility Programme และทุนสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์โครงการทุน Academic Mobility Programme

และทุนสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ (Joint Unit)

จำนวน 9 ทุน 

โดยมีรายละเอียดตาม Link ต่อไปนี้

https://op.mahidol.ac.th/ir/mu-scholarships/