พิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) จัดพิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปิดงานและกล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมิน นำโดย ผศ. ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ. ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง รองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมี ศ. ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วย รศ. ดร.ศศิวิมล รัตนสิริ เป็นประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อขอรับการตรวจประเมิน MU AUN-QA ไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้บริหารคณะฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน (ชั้น B) อาคารสุโขเพลส ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ