You are here

การเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกของโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีความร่วมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ หรือ สวทช.

ดําเนิน “โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาเอก สร้างความ ร่วมมือวิจัยและวิชาการ

จากความร่วมมือของอาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลและนักวิจัย สวทช. เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตวิจัยที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอให้ส่วนงานที่เปิดรับสมัครนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมหัวข้อการวิจัย (หากอาจารย์ที่ปรึกษามีความร่วมมือกับนักวิจัย สวทช. หรือที่ผ่านมาเคยได้รับทุนจาก สวทช. จะได้รับ พิจารณาเป็นพิเศษ)

 

ภายในวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอชื่อนักศึกษาผู้ที่จะเข้ารับทุน

(เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓)

เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาของ โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เอกสาร 

๑. แบบตอบรับการเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนโครงการฯ 
๒. ใบสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงฯ 
๓. (ร่าง) โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Download

อุทธรณ์/ร้องเรียน Back to top

Elective

งานการศึกษาหลังปริญญา

ชั้นใต้ดิน  อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400.

Email: gradrama@mahidol.ac.th

Phone: 02-201-1804-6

ติดต่อได้ที่ช่องทาง Line หรือ Facebook Fanpage

Facebook Facebookchat Map Line