การอบรมเชิงปฏิบัติการนิติมานุษยวิทยา ประจำปี 2565 “Special Topics in Skeletal Trauma and Taphonomy: A Forensic Anthropology Perspective”

การอบรมเชิงปฏิบัติการนิติมานุษยวิทยา ประจำปี 2565 “Special Topics in Skeletal Trauma and Taphonomy: A Forensic Anthropology Perspective”

โดยวิทยากร Prof. Robert W. Mann, PhD จาก John A. Burns School of Medicine, University of Hawaii, USA
ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00น.
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถสมัครและดูรายละเอียดได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs_uI00e42cQqTizRl2drsHaUIRkPK...

ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565