หลักสูตร การสร้าง 3D Model (ตัวละคร 3 มิติ) ด้วย Blender

อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การสร้าง 3D Model (ตัวละคร 3 มิติ) ด้วย Blender โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้การสร้างโมเดล หรือตัวละคร 3 มิติ ในแบบ Low Polygon ซึ่งเป็นโมเดลในลักษณะความละเอียดต่ำ เป็นที่นิยมนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากคุณสมบัติที่มีขนาดไฟล์ไม่ใหญ่ ประหยัดระยะเวลาในการสร้างชิ้นงาน หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าใจหลักการของการสร้างตัวละคร 3 มิติ ได้ในเบื้องต้น อีกทั้งสามารถนำโมเดลแบบ Low Polygon ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ได้หลากหลายต่อไป

https://muit.mahidol.ac.th/training_3d-model.html