โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ประเภทนักศึกษา

ทุนการสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ประเภท ICDL Academic Profile Pack
(สอบวุฒิบัตรมาตรฐานสากล
ICDL จำนวน 10 โมดูล ภายในระยะเวลาโครงการ เดือนเมษายน 2565 - เดือนกันยายน 2567)

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
02-849-6022

https://muit.mahidol.ac.th/downloads/FacultyForm-DL.docx