Moral Hackathon 2022 Application

วัตถุประสงค์ของงานนี้
01 เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์การพัฒนา นวัตกรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
02 เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายเยาวชน และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และ ผลักดันประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อเยาวชน
03 เพื่อพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านคุณธรรม นวัตกรรมทางสังคม และทำให้เกิดการตระหนัก ถึงคุณค่าในการพัฒนาระบบนิเวศด้านคุณธรรม
04 เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสนับสนุนการมี ส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อน SDGs ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้ สอดคล้องกับโอกาสของการประกอบอาชีพในอนาคต
05 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์บทบาทของศูนย์คุณธรรม ในฐานะเป็นหน่วยงานส่งเสริมด้านการพัฒนา องค์ความรู้ นวัตกรรม การสื่อสาร และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านคุณธรรม

แบ่งออกเป็น 5 รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)
ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท

ป้ายรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรรายบุคคล

รางวัลรองชนะเลิศ (1 รางวัล)
ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 35,000 บาท

ป้ายรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรรายบุคคล

รางวัลชมเชย (3 รางวัล)
ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

ป้ายรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรรายบุคคล

หมดเขตส่งข้อมูลการสมัคร วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมได้ที่ 

Line: @moralhackathon

จัดโดย ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

www.moralcenter.or.th