คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ อบรมเรื่อง "แนวทางการเขียน SAR ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (Ver. ๔.๐) สำหรับหลักสูตรแบบ OBE หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒"

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จัดโครงการ อบรมเรื่อง "แนวทางการเขียน SAR ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (Ver. ๔.๐)
สำหรับหลักสูตรแบบ OBE หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒"

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเรื่อง "แนวทางการเขียน SAR ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (Ver. ๔.๐) สำหรับหลักสูตรแบบ OBE หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒" ในระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมภาณุมาศ ชั้น ๑๐ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตามเกณฑ์ และมีแนวทางสามารถเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (Ver. ๔.o) สำหรับหลักสูตรแบบ OBE หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ อีกทั้งสามารถบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป
ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นว่าโครงการอบรมดังกล่าวตามข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้บริหาร , หัวหน้าสาขาวิชา, หัวหน้าภาควิชา, อาจารย์, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร , ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ , ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ , เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านและ/หรือบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ผู้เข้าร่วมอบรมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัด