โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “สร้างสรรค์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”

โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “สร้างสรรค์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://linktr.ee/innovationcecontest

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (อายุไม่เกิน 30 ปี)
2. ต้องมีนิสิต นักศึกษา เป็นสมาชิกในทีมอย่างน้อย 3 คน และไม่เกิน 4 คน
3. ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
4. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตามวันและเวลาที่ก่าหนด
รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
***ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขทุกคน 
จะได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด**

กำหนดการ กิจกรรม
2 ก.ค. 67 Open House (Online)
31 ก.ค. 67 ก่าหนดส่งเอกสารโครงการ
23 ส.ค. 67 ประกาศ 8 ทีมเข้ารอบ
19-20 ก.ย. 67 Boot Camp I
26 ก.ย. 67 Boot Camp II
11 ต.ค. 67 น่าส่งเอกสารน่าเสนอโครงการ
17 ต.ค. 67 รอบตัดสิน (Demo Day