เสนอข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ Thammasat University Generat English Test ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ TU - GET Computer - Based Test (CBT)

ด้วยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชื่อ

Thammasat University Generat English Test ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ TU - GET Computer - Based Test (CBT)

ซึ่งเป็นข้อสอบที่วัดความสามารถภาษาอังกฤษด้านการฟ้ง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยผู้สอบจะทำข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ

ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยผลสอบ TU - GET (CBT) สามารถเทียบเคียงกับคะแนนสอบ TOEFL (iBT) 

ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ด้องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเองหรือผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ทั้งนี้ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สถาบันภาษา 

http://public.litu.tu.ac.th/view/post/37/568

  • สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  • โทรศัพท์ : 02-613-3101-3
  • โทรสาร : 0-2623-5137
  • Email : training.tp@litu.tu.ac.th