ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mahidol​ Science Innovative​ Educator​ Award​ 2021

ด้วยคณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร

บุคคลทั่วไป รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สร้างประโยชน์แก่สังคมด้านนวัตกรรมการศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณามอบรางวัล Mahidol​ Science Innovative​ Educator​ Award​ 2021

 

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 

Mahidol Science Innovative Educator Award 2021  ประจำพุทธศักราช 2564 

สามารถจัดส่งได้ในรูปแบบไปรษณีย์ และทาง e-mail : mahidolscience@mahidol.ac.th

รายละเอียด https://science.mahidol.ac.th/th/award.php

ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564