แบบสำรวจการรับรู้ และความเข้าใจ ต่อการบริหารงานและสื่อสารนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสำรวจการรับรู้ และความเข้าใจ ต่อการบริหารงานและสื่อสารนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567

คำชี้แจง : แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจระดับการรับรู้ของบุคลากร และนักศึกษาต่อการบริหารงานของทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัย และจะนำไปประมวลผลในเชิงสารสนเทศเพื่อนำไปประกอบการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สามารถตอบแบบสำรวจได้ที่

https://mahidol.ac.th/th/mahidol-survey2024/