คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม/สัมมนา ในเดือนมิถุนายนดังนี้