แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือพร้อมทั้งเอกสาร "แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม"
การบรรจุหัวข้อวิชาเป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 3 เล่ม 

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน
สำนักงานกิจการยุติธรรม จึงขอแจ้งขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว
โดยสถาบันการศึกษาฯ สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่

http://www.oja.go.th/TH/jobp