ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในกิจกรรม “การประกวดผลงานวิชาการ ด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างประเทศ”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยสามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดฯ พร้อมใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว www.dwf.go.th