ประชาสัมพันธ์รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2562-2563
และผู้สำเร็จปีการศึกษา 2564 (เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยในรอบการประชุม
สภามหาวิทยาลับ ครั้งที่ 572-575 เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ์ที่เป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพและสามารถนำไปสู่การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจของประเทศได้

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์รางวัลดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียด
และ สมัครขอรับรางวัลในระบบออนไลน์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้ที่
http://graduate.mahidol.ac.th