งานโภชนบริหาร

งานโภชนบริหาร

        รับผิดชอบงานบริหารและธุรการทั้งหมดของฝ่ายโภชนาการ งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง คลังวัสดุ งานการเงินและบัญชี งานบุคคล และงานสารบรรณ-การพิมพ์ ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน