งานโภชนบริการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจเกี่ยวกับการผลิตและบริการอาหารให้แก่นักศึกษา และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ตามนโยบายของคณะฯ ดังนี้

  1. จัดหาและผลิตอาหารสำหรับผู้ป่วยทั่วไป
  2. จัดหาและผลิตอาหารสำหรับนักศึกษาพยาบาล นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่เวรดึก และเจ้าหน้าที่ของผู้มีรายได้น้อย
  3. เผยแพร่ความรู้ด้านอาหาร โภชนาการ การผลิตอาหารจำนวนมาก และการบริการอาหารในสถาบันให้แก่นักศึกษา และผู้สนใจ