งานโภชนบำบัดและโภชนศึกษา

งานโภชนบำบัดและโภชนศึกษา

1. ผลิตและบริการอาหารให้ผู้ป่วยให้ถูกต้องตามคำสั่งแพทย์ และถูกต้องตามหลักโภชนาการ

2. ผลิตและบริการอาหารให้กับบุคลากรในคณะฯ ตามนโยบาย

3. ประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยและมีส่วนร่วมใน Patient Care Team

4. ประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยนอกที่ OPD และให้ความรู้ทางด้านโภชนาการให้เหมาะสมกับโรค

5. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในงานวิจัยของแพทย์และนักศึกษาทางด้านอาหารและโภชนาการ

6 มีส่วนร่วมในหลักสูตรการศึกษา สอน และฝึกงานให้กับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ