You are here

ส่งมอบครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ 217 รายการ

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางนุชนาฏ ช่วงสันเทียะ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่งานพัสดุ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นตัวแทนมอบครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 217 รายการ ให้แก่โรงเรียนบ้านดอน ,โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ,โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง ,วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล และวิทยาลัยเทคโนโลยีจัดการอุตสาหกรรม และการบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้ได้รับโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี และการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ให้โอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคมตามนโยบายของทางภาครัฐ

ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล