งานพัสดุ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้ดำเนินงานการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการเเพทย์ จำนวน 7 รายการ ให้แก่ โรงพยาบาลระเเงะ

 

 

           เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ส่วนทะเบียน งานพัสดุ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้ดำเนินงานการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการเเพทย์

จำนวน 7 รายการ ให้แก่ โรงพยาบาลระเเงะ โดยมี ผศ. นพ. ชาญ เกียรติบุญศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์  

นพ. ปัญจพล กิจกรองไพบูลย์ รวมถึงคณะกรรมการส่งมอบและคณะเจ้าหน้าที่หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

เป็นตัวเเทนส่งมอบ เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการรักษาที่เท่าเทียมกันในสังคมและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ

เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินต่อไป

            ณ หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการเเพทย์จักรีนฤบดินทร์

คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล