Research Market 2024 @CNMI

 

 

 

 

📣 กิจกรรม Research Market 2024

กิจกรรมวิชาวิจัยสำหรับนักศึกษาปี 2 ที่เปิดโอกาสนักศึกษาได้สำรวจความสนใจด้านงานวิจัยของตนเอง

และเรียนรู้กิจกรรมงานวิจัยภายในคณะ ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีความสนใจตรงกัน

ขอประชาสัมพันธ์อาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งรูปแบบ on-site และ online

 

🗓️  วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2567
 

🕖 เวลา 08.30 - 16.00 น.
 

📍 ณ ห้องเรียน 2C ชั้น 2 โซน C อาคารพรีคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผ่าน Webex meeting

 

📝  เชิญชวนลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2567
 

*หมายเหตุ เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยในสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเท่านั้น