การรับฟังความคิดเห้นและทำความเข้าใจกับประชาชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

 

 

โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำลังการผลิตติดตั้งส่วนขยาย 904.00 kWp (กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด 3,480 kWp)

ของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

การรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดราษฎร์นิยมธรรม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

และเปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม พ.ศ. 2567

ผ่าน e-mail : apichet_p@beco.co.th 

โทรศัพท์ : 0 2101 1272 หรือ 06 1418 0822

ส่งไปรษณีย์ : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 659 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600