ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคารับซื้อขยะรีไซเคิล

ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคารับซื้อขยะรีไซเคิล

ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคารับซื้อขยะรีไซเคิลในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถเเสดงความจำนงขอเข้าร่วมเสนอราคารับซื้อขยะรีไซเคิล
ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น.
โดยส่งสำเนาเอกสารดังนี้  
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. หนังสือรับรองบริษัท (ถ้ามี)
3. มีใบอนุญาต ,เอกสารมอบอำนาจ ,หนังสือรับรองการป็นตัวแทนประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  

โดยจัดส่งมาที่ 111 หมู่ที่ 14 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 งานพัสดุ ชั้น2 อาคารศูนย์การเรียนรู้
หรือ E-mail : Lalita.Kaw@mahidol.edu

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0 2839 5042 ติดต่อ คุณลลิตา