You are here

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)