สาขาวิทยาระบบสุขภาพ (Health Systems Science)

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์บวรศม ลีระพันธ์

Assoc. Prof. Borwornsom Leerapan, M.D., Ph.D. / รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์บวรศม ลีระพันธ์  
 
  • รองศาสตราจารย์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารโรงพยาบาล
  •  borwornsom.lee@mahidol.edu
                                                                                                                                                                             
 
นายแพทย์ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย 
 
  • อาจารย์
  • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
  • phanuwich.kae@mahidol.edu
 
 
 

ย้อนกลับ