ตรวจสอบผู้ลงทะเบียน Multidisciplinary Masterclass on GU Cancers

 

 

ตรวจสอบข้อมูลสถานะลงทะเบียน

ประชุมวิชาการ Multidisciplinary Masterclass on GU Cancers

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด
1. พว.สุวรรณี สิริเลิศตระกูล พยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2. พว.อพัชนิภา บุญหลี พยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
3. นายกฤตเมธ ฉัตรดำรงสกุล นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ดร.พุทธิพรณ์ เจริญพันธุ์

อาจารย์

ภาควิชารังสีวิทยา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
5. นางสาวอภิษฎา ถวัลยวิชชจิต นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
6. ผศ. นพ.วราวุฒิ สุขเกษมแพทย์ แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
7. ผศ. พญ.พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ แพทย์ ภาควิชารังสีวิทยา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
8. นพ.จิรภัทร วงศ์หล่อ แพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
9. นางสาวบุตรี ตรีสัตยกุล นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
10. นพ.ธรรศ นิธิกรกุล แพทย์ ภาควิชารังสีวิทยา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
11. พญ.ธวัลรัตน์ ปานแดง แพทย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
12. พญ.บงกชรัตน์ เอนไชย แพทย์ ภาควิชารังสีวิทยา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
13. พญ.ปิยาภรณ์ เพชรชู แพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระบาลยมราช
14. ผศ. พญ.วิชชนา จำรูญรัตน์ แพทย์

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

15. รศ. พญ.ชนิกา ศรีธรา แพทย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
16. พญ.รักษ์พร ตั้งฑีฆะรักษ์ แพทย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
17. ดร.กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี นักฟิสิกส์การแพทย์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
18. นพ.กนต์ธร เหมะธุรินทร์ แพทย์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
19. นพ.วิโรจน์​ คติ​ย​รังสรรค์​ แพทย์ เวชศาสตร์​นิวเคลียร์​ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
20. พว.ทิพย์ธัญญา วรรณา พยาบาล หน่วยพยาบาลบริการผู้ป่วยที่บ้าน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
21. พว.เฉลียว​ คงคา​ พยาบาล หน่วยพยาบาลบริการผู้ป่วยที่บ้าน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
22. พญ.พัณชนินท์ พัฒนยินดี แพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
23. พญ.สรัญกร ศักดิ์ชินบุตร อาจารย์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
24. นพ.กษิดิ์เดช สุวรรณปิฎก แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
25. พว.ลัลน์ภัทรา ธนัตถ์โภคินันท์ พยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม
26. นพ.อลัน ปติลันธการกุล แพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
27. พว.ชุติพันธุ์ เอื้อจิตทวีชัย พยาบาล หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี