ข้อมูลหน่วยทะเบียนมะเร็ง

เกี่ยวกับทะเบียนมะเร็ง

         Ramathibodi Hospital-based Cancer Registry (RCR) หรือทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล รวมรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็ง อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลคุณภาพการรักษาผู้ป่วย ในด้านการเรียนการสอนบุคลากรทางการแพทย์ และในการทำวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง โครงการทะเบียนมะเร็งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมะเร็ง เพื่อที่จะนำคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีสู่การเป็น Excellent Center in Cancer Management

 

การดำเนินงานของหน่วยทะเบียนมะเร็ง

         รับผิดชอบการดำเนินการด้านข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งด้านทะเบียนโรค งานวิจัยและการบริการเกี่ยวกับข้อมูลด้านโรคมะเร็ง

 • บริหารจัดการข้อมูลทะเบียนมะเร็ง บันทึกข้อมูลผู้ป่วยใหม่ บันทึกข้อมูลการติดตามผู้ป่วย (recurrent, death) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล/ความสอดคล้อง
 • Cancer Anywhere บันทึกข้อมูลในโปรแกรม TCB+ เพื่อให้คนไข้ได้ ใช้ในการรับรองสิทธิ์และต่อสิทธิ์การรักษา

 • สนับสนุนข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลคลินิก บริการข้อมูลด้านโรคมะเร็ง วิเคราะห์ข้อมูลด้านโรคมะเร็ง, prevalence, Survival

 • Genomics Thailand ออก NBT_ID ในเวบไซด์ Genomics Thailand บันทึกข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งที่เข้าโครงการ Genomic Thailand

 • สนับสนุนข้อมูลและรายงานตัวชี้วัดต่างๆ Thailand Hospital Indicator Project (THIP) Disease Specific Certification (DSC) NCI, หน่วยงานอื่นๆ

 

วัตถุประสงค์

         

 • ดำเนินการและปรับปรุงการจัดทำ hospital-based cancer registry ของโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้มีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

 • จัดทำ annual report of Ramathibodi cancer registry อย่างสม่ำเสมอ

 • ศึกษา survival และ mortality ของมะเร็งชนิดต่างๆ

 • ให้บริการข้อมูลทะเบียนมะเร็ง เพื่อนำไปใช้วางแผนพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลของคณะ

 • ให้บริการข้อมูลทะเบียนมะเร็ง เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนด้านโรคมะเร็ง

 •  ให้บริการข้อมูลทะเบียนมะเร็ง เพื่อนำไปใช้ในการบริการแก่ประชาชน

 • จัดทำข้อมูลทะเบียนมะเร็ง ส่งกระทรวงสาธารณสุข หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/จำเป็นตามนโยบายของโครงการโรคมะเร็งของคณะฯ