You are here

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอข้อมูลจากทะเบียนโรคมะเร็ง

 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอข้อมูลจากทะเบียนโรคมะเร็ง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

คำชี้แจง  แบบสอบถามนี้จัดทำเพื่อสำรวจความพึงพอใจและทัศนคติของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ ทะเบียนมะเร็ง ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงข้อมูลการให้บริการของหน่วยงานต่อไป โดยคำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยตัวตนหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะไม่มีผลต่อการให้บริการกับท่านในอนาคต

กรุณาทำเครื่องหมาย √ ในแบบสอบถามแต่ละข้อ คำตอบของท่านมีความสำคัญในการนำไปใช้ และพัฒนาการการให้บริการในครั้งต่อไป

 
1 Start 2 Complete
ส่วนที่ 1 ทัศนคติของผู้ใช้บริการ
ดีมากที่สุด (5) ดีมาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) ความปรับปรุง (1)
1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่ ซักถามความต้องการของท่าน แนะนำและพฤติกรรมบริการที่ดี
1.2 ขั้นตอนการขอข้อมูลมีความสะดวก
1.3 ข้อมูลที่ได้รับ เข้าใจง่าย และตรงตามความต้องการ
1.4 ข้อมูลที่ท่านได้รับถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา
1.5 ความพึงพอใจในภาพรวมของการขอข้อมูลในครั้งนี้
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะ