ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี

ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี เป็นชมรมของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒  ปีนี้ ๒๕๕๓ จึงครบ  ๓๐  ปี  เริ่มจากกลุ่มบุคลากรที่สนใจทางธรรมได้ศึกษาปฏิบัติและเกิดผลในทางที่ดีต่อตนเอง  จึงอยากเผื่อแผ่ให้บุคลากรในคณะฯ ได้รับรู้ เข้าใจ เพื่อความสุขกันทั่วหน้า นำโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ปริยา  ทัศนประดิษฐ์  รวบรวมกลุ่มสมาชิกผู้สนใจพุทธศาสนาและตั้งเป็นชมรม...

อ่านต่อ...