กิจกรรมของชมรมฯ

กิจกรรมของชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี

 

๑. ส่งเสริมความรู้ทางพุทธธรรมและการปฏิบัติจิตภาวนา

 
     • จัดธรรมบรรยาย ๑-๒ ครั้งต่อเดือน
     • จัดฝึกปฏิบัติจิตภาวนาในคณะฯเป็นประจำ และเป็นระยะๆ  (ทุกวัน  ทุกสัปดาห์ ตลอดสัปดาห์ปีละ๒ครั้งๆละ ๑ ชั่วโมง)
     • ศึกษาปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ ปีละ ๑-๒ ครั้งๆละ ๕-๑๐ วัน
 

๒. สนับสนุนการทำบุญ ตักบาตร เลี้ยงพระ พิธีทางศาสนา

 
     • ตักบาตรพระสงฆ์ ๑ รูป ทุกวันราชการ
     • ตักบาตรพระสงฆ์ ๑-๓ รูป ทุกวันพฤหัสบดีบนหอผู้ป่วย(โครงการเยียวยาใจยามป่วยไข้: จากวัดสู่วอร์ด)
     • ตักบาตร ๙ รูป ก่อนวันสำคัญทางศาสนา วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
     • พิธีทางศาสนาพุทธในวันสำคัญของคณะฯ วันสำคัญทางศาสนาและโอกาสพิเศษต่างๆ
     • จัดงานถวายเทียนจำนำพรรษาในสัปดาห์อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
 

๓. จัดทำและเผยแพร่สื่อทางธรรม จัดพิมพ์หนังสือธรรมมะ จากการถอดเทปธรรมบรรยาย บทความที่       

นิพนธ์ใหม่  (ดังรายละเอียดหนังสือที่จัดพิมพ์ข้างท้าย) หรือที่ได้รับอนุญาตให้จัดพิมพ์ หรือเผยแพร่ด้วยเทป ซีดี เทปวิดิทัศน์เป็นศูนย์รวมการเผยแพร่หนังสือและสื่ออื่นๆทางธรรมตามที่มีผู้บริจาค
 

๔. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสงบและผ่อนคลายทางจิตใจ เช่นการวิพากษ์ภาพยนตร์ การเสวนาธรรม(เดือนละ ๑ ครั้ง ริเริ่มในปี ๒๕๕๒)

 

๕. จัดกิจกรรมอื่นๆทางศาสนาพุทธในโอกาสพิเศษต่างๆ และร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ เช่น

 
     • การบรรพชาและอุปสมบทหมู่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
     • กฐินพระราชทานฯของมหาวิทยาลัยมหิดล
     • จัดเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และกำหนดจัด ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒
     • ทัศนศึกษา