รายนามประธานชมรมพุทธฯ

รายนามประธานชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี  ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
 

แพทย์หญิงปริยา ทัศนประดิษฐ์   

พ.ศ. ๒๕๒๒

แพทย์หญิงบุญช่วย  สถาปัตยวงศ์

 

อาจารย์เพ็ญพรรณี   ภาสุขสมัย                    

พ.ศ.๒๕๒๙ - ๒๕๓๔

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ขวัญตา  เกิดชูชื่น           

พ.ศ.๒๕๓๔ - ๒๕๓๘

ศ.เกียรติคุณนายแพทย์วีระสิงห์ เมืองมั่น      

พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๐

แพทย์หญิงชลีรัตน์   ดิเรกวัฒนชัย               

พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒

รองศาสจตราจารย์สุนทรี  ภานุทัต               

พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ และ ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕

รองศาสตราจารย์ดรุณี  ชุณหะวัต                 

พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี  พุธวัฒนะ

พ.ศ.  ๒๕๔๘ - ๒๕๕๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน