เกี่ยวกับเรา

ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี
 
          ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี เป็นชมรมของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒  ปีนี้ ๒๕๕๓ จึงครบ  ๓๐  ปี  เริ่มจากกลุ่มบุคลากรที่สนใจทางธรรมได้ศึกษาปฏิบัติและเกิดผลในทางที่ดีต่อตนเอง  จึงอยากเผื่อแผ่ให้บุคลากรในคณะฯ ได้รับรู้ เข้าใจ เพื่อความสุขกันทั่วหน้า นำโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ปริยา  ทัศนประดิษฐ์  รวบรวมกลุ่มสมาชิกผู้สนใจพุทธศาสนาและตั้งเป็นชมรม  ระยะแรกได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิรามาธิบดี จนถึงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ คณะฯ ให้การสนับสนุน และมีการอุดหนุนบางส่วนจากมหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยกรรมการของชมรมฯ ที่แต่งตั้งโดยคณบดี  สถานที่และบุคลากรที่ทำหน้าที่ประสานงาน  ปรับเปลี่ยนไปตามสถานที่ทำงานของประธานชมรมในแต่ละช่วงเวลา ในระยะ  ๙  ปีที่ผ่านมา  ประธานชมรมฯ เป็นรองคณบดีผู้ที่รับผิดชอบงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ
 
          มีหลักฐานว่ามีการเขียนระเบียบชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ และปรับปรุงในปี พ.ศ.๒๕๓๕  กำหนดวัตถุประสงค์ องค์ประกอบของสมาชิกให้เป็นบุคลากรทุกระดับของรามาธิบดีและผู้สนใจ กำหนดตำแหน่งต่างๆ ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ พร้อมระบุให้มีการดำรงตำแหน่ง คราวละ  ๒  ปี (ดังรายชื่อประธานชมรมฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน) มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของช่วงเวลานั้นๆ ถึงปัจจุบันใช้การดำเนินการตามหน้าที่ที่มีการแต่งตั้งกรรมการของชมรมฯ จัดกิจกรรมสำหรับบุคลากรและนักศึกษารามาธิบดีเป็นหลัก หลายกิจกรรมเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วม
 
          ผู้เขียนได้รับการเชิญชวนให้รับหน้าที่ประธานชมรม ปีนี้เป็นปีที่ ๔ กรรมการชมรมมาจากหลายหน่วยงาน  นับเป็นบุญที่ได้ทำงานอยู่ท่ามกลางผู้ที่มีจิตใจดี  ตั้งใจดี  มีเมตตา  มุ่งหวังที่จะช่วยสร้างความสุขที่แท้จริงแก่บุคคลอื่นๆ ได้มีโอกาสที่จะช่วยส่งเสริม อำนวยความสะดวก หรือผลักดันให้งานต่างๆ ดำเนินการไปได้ท่ามกลางการปรับเปลี่ยนในคณะฯ เพื่อหวังความก้าวหน้า รุ่งเรื่อง หลักศาสนาพุทธไม่เคยล่าสมัย ผู้คิดได้  ปฏิบัติ ได้ เข้าใจ เท่าทัน  ก็จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข