เกี่ยวกับเรา

           
..                             
  ประวัติความเป็นมา
ใน ช่วง 20 ปีแรกของการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หน่วยงานทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการให้บริการผลิตสื่อการศึกษามี 2 หน่วยงาน คือ หน่วยภาพทางการแพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา และหน่วยศึกษาศาสตร์ สำนักงานคณบดี (ปัจจุบันคืองานแพทยศาสตรศึกษา) จวบจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2529 
อ่านต่อ..
                 
           
         
  ภาระหน้าที่
งานโสต ทัศนศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการให้บริการผลิตและใช้สื่อการศึกษาทุกประเภท แก่ทุกหน่วยงานในคณะฯ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ และจัดฝึกอบรมแกคณาจารย์/บุคลากรสาย ข-ค และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านสื่ออย่างถูกต้องและเหมาะสม 
อ่านต่อ..
           
           
         
  นโยบายหลักในการให้บริการ
1. จะให้บริการอย่างเสมอภาคแก่ทุกหน่วยงานได้มีสิทธิ์ในการใช้บริการอย่างเท่า เทียม 2. จะให้บริการตามลำดับก่อนหลัง ยกเว้นกรณีฉุกเฉินซึ่งต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 3. จะให้บริการเฉพาะชิ้นงานที่บันทึกเป็นรายลักษณ์อักษรเท่านั้น 4. จะให้บริการกับงานที่จัดภายในคณะฯ ก่อนเสมอ 
อ่านต่อ..