บริการของเรา

 

รับ/ส่ง/จัดเก็บ/ค้นหาหนังสือและเอกสารราชการทั่วไป • เวียนหนังสือราชการ กรณีรีบด่วน • ร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั่วไป • ร่าง/โต้ตอบ/พิมพ์เอกสารราชการ • จัดเตรียมหนังสือและเอกสารทางวิชาการ • รับผิดชอบติดต่อการให้บริการสื่อ • จัดทำแผนงบประมาณประจำปี • ดำเนินการงานพัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป • ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินหมวดต่าง ๆ • จัดหา-จัดซื้อ โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์ • ลงทะเบียนและจัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ • ลงรหัส/หมายเลข/เรียกชื่อโสตทัศนูปกรณ์

เบอร์โทรศัพท์ 1702 , 1710 , 1739 ต่อ 105
 

 

เขียนบท/Spot • บริการและจัดโปรแกรมห้องบันทึกเสียง • ให้เสียงบรรยาย/เสียงประกอบ • บันทึกเสียงและตัดต่อ • จัดทำสื่อมัลติมีเดียประเภทภาพนิ่ง • แปลงสัณญาณเทปเสียงอนาล็อกเป็นดิจิทัล
 
เบอร์โทรศัพท์ 1702 , 1710 , 1739 ต่อ 127
 

 

บริการถ่ายภาพทางการแพทย์ บนหอผู้ป่วย ห้องผ่าตัด โอพีดี • ถ่ายภาพกิจกรรมของคณะฯ • ถ่ายทำภาพด้วยเทคนิคพิเศษต่าง ๆ • แก้ไข/ปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop • บริการถ่ายก๊อปปี้ภาพเป็นไฟล์ดิจิทัล
 
เบอร์โทรศัพท์ 1702 , 1710 , 1739 ต่อ 102
 

 

บริการยืม/ติดตั้ง/ควบคุมการใช้โสตทัศนูปกรณ์ • ดูแลบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และระบุอาการเครื่องกรณีต้องส่งซ่อม • ตรวจสอบสภาพเครื่องมือก่อนที่จะให้ยืมทุกครั้ง • ตรวจสอบสต๊อคอะไหล่เครื่องมือ • ให้คำปรึกษาแนะนำวิธีใช้และจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์
 
เบอร์โทรศัพท์ 1702 , 1710 , 1739  ต่อ 133
 

 

ผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา • บริการโทรทัศน์วงจรปิด และ Teleconference ผ่าน Internet ภายในคณะฯ • บริการให้คำปรึกษาและเขียนบทวีดิทัศน์ • บริการและจัดโปรแกรมตัดต่อวีดิทัศน์ • บริการสำเนาวีดิทัศน์รูปแบบ VCD/DVD • บริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ด้านวีดิทัศน์และการใช้ในสตูดิโอ
 
เบอร์โทรศัพท์ 1702 , 1710 , 1739  ต่อ 125
 

 

ออกแบบงานกราฟิกคอมพิวเตอร์ • จัดทำภาพโปสเตอร์ทุกประเภท • จัดทำนิทรรศการทางการแพทย์และกิจกรรมของคณะฯ • เขียนภาพต้นแบบเพื่อผลิตสื่อทั้งภาพลายเส้น สีน้ำ และฮาร์ฟโทน • เขียนภาพไอเดียทางการแพทย์ • ออกแบบหน้าปกวารสารทางการแพทย์ แผ่นพับ ประกาศนียบัตร และอื่น ๆ
 
เบอร์โทรศัพท์ 1702 , 1710 , 1739  ต่อ 115
 

 

ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  สื่อ Electronic และ Animation เพื่อการเรียนรู้/การนำเสนอ • ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการผลิตสื่อ Electronic ทั้ง Offline และ Online เพื่อการศึกษา
 
เบอร์โทรศัพท์ 1702 , 1710 , 1739  ต่อ 103
 

 

ให้คำปรึกษาและแนะนำการผลิตและการใช้สื่อการศึกษา • จัดโปรแกรมและดำเนินการประชุม/ฝึกอบรม/ดูงาน • จัดเตรียม/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/ดูงาน
 
เบอร์โทรศัพท์ 1702 , 1710 , 1739  ต่อ 108