ภาระหน้าที่

 
          
 
         

งานโสตทัศนศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการให้บริการผลิตและใช้สื่อการศึกษาทุกประเภท แก่ทุกหน่วยงานในคณะฯ
ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ และจัดฝึกอบรมแก่บุคลากรของคณะฯ ให้มีความรู้
ความสามารถทางด้านสื่ออย่างถูกต้องและเหมาะสม

โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 
  1.  จัดหาสื่อการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อให้การบริการอย่างครบถ้วน
  2.  ผลิตและออกแบบสื่อการศึกษาทุกประเภท เช่น บทเรียนออนไลน์ บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ วีดิทัศน์ทางการศึกษา โปสเตอร์ ถ่ายภาพการแพทย์ บันทึกเสียง ออกแบบงานกราฟิกคอมพิวเตอร์ เขียนภาพต้นแบบเพื่อผลิตสื่อ และภาพไอเดียทางการแพทย์
  3. ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จัดนิทรรศการทางการแพทย์และนิทรรศการกิจกรรมทั่ว ๆ ไปของคณะฯ
  4.  ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการผลิตและการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ
  5.  ให้บริการยืมโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์
  6.  ให้บริการติดตั้งและควบคุมโสตทัศนูปกรณ์
  7.  ฝึกอบรมบุคลากรของคณะฯ ให้มีความรู้ด้านสื่อการศึกษาตามความเหมาะสมเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องทุกรูปแบบ
  8.  ให้บริการด้านสื่อการศึกษาด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายนอกคณะฯ
  9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย