บุคลากร

 

 

พัชรี  เล้าเฮง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ธุรการ

สกลวรรณ ภู่เจริญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ธุรการ

วิไล  องค์ธนะสุข
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วีดิทัศน์การเรียนการสอน

ปรีชา  เจะเอาะ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 วีดิทัศน์การเรียนการสอน

นิติเทพ อัดไม่ออก
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วีดิทัศน์การเรียนการสอน

สันติพงษ์ สมาธิ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วีดิทัศน์การเรียนการสอน

พีระณัฐ  มานชู
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วีดิทัศน์การเรียนการสอน

 
 

วีระพร  บุญธรรม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 คอมพิวเตอร์กราฟิก

ณรงค์  ฉายาพันธ์ุ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์กราฟิก

ธีรวัส  แสงสุวรรณ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์กราฟิก

ธนพล ภาระยาท
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 ถ่ายภาพนิ่ง

ชัชวัสส์ เกียรติคุณโสภณ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ถ่ายภาพนิ่ง
 

สุจิตรา  คงศักดิ์วิมล
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

กนกพร  สีหวัง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

หทัยภัทร   พึ่งตำบล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
วิสัยทัศน์   พละศักดิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

พนธกร  ตันญาศิริ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
 ติดตั้งและใช้สื่อ

เจริญ  ชื่นระรวย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ติดตั้งและใช้สื่อ

สมรักษ์  บุญส่งศรี
พนักงานบริการ
ติดตั้งและใช้สื่อ

ธันวรรธน์  วราคงคาเย็น
พนักงานบริการ
ติดตั้งและใช้สื่อ

ธานัท  ปิติธนพล
พนักงานบริการ
ติดตั้งและใช้สื่อ

พัสกร ปลื้มถนอม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผลิตสื่อ

ดร.สุวัฒน์ชัย จันทร์เฮง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ชำนาญการ)
ผลิตสื่อ

ณัฐเขต สัจจะมโน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผลิตสื่อ

ปิยนุช สร้อยซิ้ม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผลิตสื่อ

สาริน ศรีไพบูลย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผลิตสื่อ