นโยบายหลักในการให้บริการ

 
1. จะให้บริการอย่างเสมอภาคแก่ทุกหน่วยงานได้มีสิทธิ์ในการใช้บริการอย่างเท่าเทียม
 
2. จะให้บริการตามลำดับก่อนหลัง ยกเว้นกรณีฉุกเฉินซึ่งต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
 
3. จะให้บริการเฉพาะชิ้นงานที่บันทึกเป็นรายลักษณ์อักษรเท่านั้น
 
4. จะให้บริการกับงานที่จัดภายในคณะฯ ก่อนเสมอ
 
5. จะให้บริการตามลักษณะงานโดยเรียงลำดับความสำคัญ ดังนี้
 
5.1  งานประชุมวิชาการและการเรียนการสอน
 
          5.2  งานพัฒนาบุคลากรของคณะฯ
 
          5.3  งานจัดประชุมด้านการแพทย์และสาธารณสุขของคณะฯ
 
          5.4  งานพิธีต่าง ๆ ตลอดจนงานอื่น ๆ
 
6. จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และโสตทัศนูปกรณ์ไว้ให้บริการตามจำนวนที่จำเป็นอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด