ภูมิพลังของแผ่นดิน

ภูมิพลังของแผ่นดิน
Volume: 
ฉบับที่ 28 แรงบันดาลใจจากพระราชา 2560
Column: 
Inspirations From our KING
Writer Name: 
ผศ.พญ.จริยา ไวศยารัทธ์
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 28