ฉบับที่ 28

นิตยสาร @Rama : แรงบันดาลใจจากพระราชา
บทบรรณาธิการ: 

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวันที่ชาวไทยทั้งประเทศหัวใจแตกสลาย เพราะได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม อีกทั้งยังเป็นนักคิดนักพัฒนา ท่านทรงพระเมตตาและเสียสละเพื่อประชาชนชาวไทยมานานถึง ๗๐ ปี กองบรรณาธิการนิตยสาร @Rama ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ปฏิบัติมาตลอดเวลาที่ครองราชย์พร้อมทั้งพระราชจริยาวัตรที่งดงามอันเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างดี

ถึงแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคต แต่พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ตลอดจนพระราชจริยาวัตรที่แฝงไปด้วยธรรมะยังคงอยู่เพื่อให้เราได้สืบสานและใช้ชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเหมือนดังพระราชปณิธาน กองบรรณาธิการจึงได้รวบรวมพระราชกรณียกิจและเรื่องราวในอีกหลาย ๆ ด้านของพระองค์มาไว้ใน @Rama ฉบับพิเศษเล่มนี้ โดยใช้ชื่อว่า “แรงบันดาลใจจากพระราชา” เพื่อให้ผู้อ่านและประชาชนรุ่นหลังได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตเพื่อให้มีความสุขสืบไป

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
บรรณาธิการนิตยสาร @Rama

เนื้อหาภายในฉบับที่ 28