การฉีดวัคซีนให้ลูกก่อนจะครบกำหนด ฉีดสามารถทำได้จริงหรือไม่?

Volume: 
ฉบับที่ 27 เดือน กันยายน 2559
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การฉีดวัคซีนให้ลูกก่อนจะครบกำหนดฉีด สามารถทำได้จริงหรือไม่?

วัคซีนแต่ละชนิดจะมีข้อกำหนดของอายุที่น้อยที่สุดที่สามารถให้ได้ และระยะห่างของการฉีดก็มีข้อกำหนดเช่นเดียวกัน ไม่ควรให้วัคซีนอายุน้อยกว่าที่แนะนำ และเว้นระยะห่างสั้นกว่าที่แนะนำ ยกเว้นบางกรณีที่ต้องการให้มีภูมิคุ้มกันขึ้นเร็ว เช่น ต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคชุกชุมหรือที่ที่มีการระบาดเกิดขึ้น เช่น วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมันโดยทั่วไปโด๊สแรกแนะนำให้ฉีดในช่วงอายุ 9-12 เดือน แต่หากมีการระบาดของโรคหัดเกิดขึ้น อาจให้ฉีดวัคซีนได้ในช่วงอายุ 6-9 เดือน ซึ่งจะไม่นับรวมอยู่ในโปรแกรมการให้วัคซีนโดยปกติ การให้วัคซีนอายุน้อยกว่าที่แนะนำ และเว้นระยะห่างสั้นกว่าที่แนะนำจะมีผลต่อการตอบสนองการสร้างภูมิคุ้มกันที่อาจไม่เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม การให้วัคซีนเร็วกว่าอายุ หรือเร็วกว่าระยะห่างน้อยที่สุด แต่ไม่เกิน 4 วัน จะยอมรับได้ แต่ถ้าให้เร็วกว่าอายุ หรือเร็วกว่าระยะห่างน้อยที่สุดตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป จะไม่นับการฉีดวัคซีนโด๊สนั้น และต้องให้วัคซีนนั้นซ้ำอีก ซึ่งโด๊สต่อไปให้นับระยะห่างหลังจากโด๊สล่าสุด ซึ่งเป็นโด๊สที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้วัคซีนแต่ละชนิดมีระยะห่างในการฉีดไม่เหมือนกัน ให้ปรึกษาแพทย์ร่วมด้วย

     การฉีดวัคซีนให้ลูกก่อนจะครบกำหนดฉีด สามารถทำได้จริงหรือไม่?              

การฉีดวัคซีนให้ลูกก่อนจะครบกำหนดฉีด สามารถทำได้จริงหรือไม่?การฉีดวัคซีนให้ลูกก่อนจะครบกำหนดฉีด สามารถทำได้จริงหรือไม่?       

  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 27