You are here

ฝึกภาคปฏิบัติหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ ๒๕๕๘

ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกงานสังคมสงเคราะห์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอให้น้องๆ ทุกคนตั้งใจฝึกเพื่อนำประสบการณ์ ความรู้และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพไปใช้ในการเรียน
การทำงาน ตลอดจนการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต พร้อมก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความหวัง พลัง และศรัทธาที่มีอยู่อย่างมุ่งมั่น
เป็นกำลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคมต่อไปค่ะ

 

 
งานสังคมสงเคราะห์
อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1103 02-201-1153 แฟกซ์ 02-201-1222