ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในระดับสากล

 

พันธกิจ

จัดการศึกษา สร้างงานวิจัย ให้การบริการวิชาการ และดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของสังคม

 

ค่านิยม

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

 

วัฒนธรรมองค์กร

ประสานความต่าง สร้างสิ่งที่ดีกว่า

(Harmonize the Diversities and Look Forward)

 

ปณิธาน

"ปัญญาของแผ่นดิน" 

(Wisdom of the Land)

 

ปรัชญา

ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

(True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.)